26
09/2017
Tiến độ dự án

Tiến độ thi công đến ngày 25/9/2017

- Thi công sàn tầng 10 Khối B1
- Thi công sàn tầng 8 Khối B1
- Thi công sàn tầng 5 Khối A1
- Đổ bê tông sàn tầng 2 Khối  

                 
THI CÔNG SÀN TẦNG 10 KHỐI B1


    THI CÔNG SÀN TẦNG 8 KHỐI B2


 
           THI CÔNG SÀN TẦNG 5 KHỐI A1

  
ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 2 KHỐI A2