21
07/2017
Tiến độ dự án

Tiến độ thi công dự án Tara Residence ngày 17/07/2017

+ Tòa Kinh đô: đã thi công xong bê tông sàn tầng 3

+ Tòa Khải Hoàn: đã thi công xong bê tông sàn tầng 1

+ Tòa Đại Đồng: đang thi công cột tầng 1

+ Tòa Đại Nam: đang thi công sàn tầng hầm